Menu Board

תעריפי המכון

לאחר ניתוח צרכי הלקוח יוגדרו מבנה ההתערבות והיקפה, ובהתאם לכך תחושב עלות ההתערבות ותוצג בפני הלקוח. עלות הפרויקט מחושבת בין השאר על-פי היקף הפרויקט, מורכבות הפרויקט, עלויות הנסיעה ותנאי התשלום.
מכון פירם משתדל לשמור על תעריפים קבועים. אחת לשנה נבדק הצורך להתאים את תעריפי המכון לעליית המדד בשנה האחרונה. המכון עושה הערכה זו באוגוסט כל שנה.
לאחר תמחור ההתערבות ואישורה על-ידי הלקוח, תיחתם העסקה ויתואמו מועדי ההתערבות.