Informative Interview

מערך לקוחות

אנו מקפידים שלא להציג את השמות של ארגונים עמם אנו עובדים אלא בהסכמתם המפורשת. נציג כאן רשימה חלקית של גופי גג עמם אנו עובדים (לא נציג את שמות הארגונים הספציפיים עקב אחריותינו המקצועית כלפיהם ומחוייבותנו לאתיקה הולמת).

רשימה חלקית של גופים וארגונים עמם אנו קשורים:

 • עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות.

 • יישובים (יישובים קהילתיים, קיבוצים וכד').

 • ארגונים ציבוריים ועמותות (תוכנית קרב, תוכנית פר"ח, שירותי בריאות, שירותים קהילתיים למוגבלים, אשלים, הרשות למלחמה בסמים, העמותה לקידום המצויינות בחינוך, העמותה לתפנית בחינוך).

 • תנועות מיישבות (התק"ם, הקיבוץ הדתי, תנועת בני המושבים, האיחוד החקלאי).

 • ארגונים יצרניים ומפעלי תעשייה (Low-Tec & High-Tec).

 • ארגונים שירותיים (שירותי תיירות והסעדה).

 • עסקים קטנים.

 • משרדי ממשלה (משרד הפנים, משרד החינוך) ואגפים בתוך משרדים אלו.

 • משרד החינוך: עבודה כלפי מחוזות ברמת המחלקות והפיקוח, עבודה כלפי אגפים במשרד החינוך כגון יזמים צעירים, אגף שח"ר, האגף למדע ולטכנולוגיה, המינהל לחינוך התיישבותי, גף בתי ספר ניסויים, המחוזות השונים ברמת מחלקות ומערך הפיקוח, לשכת ההדרכה שפ"י – מערך היעוץ, טיפוח מחוננים, נוער שוחר דעת, מינהל הנוער, תוכנית קרמניצר-שנהר, בתי ספר קהילתיים ועוד.

 • בתי ספר יסודיים ותיכוניים ברחבי הארץ.

 • מחלקות חינוך ומחלקות נוער וצעירים (חינוך בלתי פורמלי) בעיריות ובמועצות ברחבי הארץ.

 • מכללות, אוניברסיטאות ומדרשות קדם צבאיות (השתלמויות לסגלי הוראה וקורסים לסטודנטים).

 • מערכות חינוך בלתי פורמליות כגון החברה למתנ"סים, מתנ"סים ברחבי הארץ, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער, מועצת תנועות הנוער וכד'.

 • מרכזי מורים (בעבר) ופסג"ות (בהווה).

 • עמותת המורים.